تجهیزات ابزار دقیق

تجهیزاتی هستند که جهت اندازهگیری و کنترل دقیق کمیتهای فیزیکی مانند سرعت، دما، فشار، جریان، رطوبت، سطح و .... در صنایع و کارخانجات مختلف به کار برده میشود. از انواع تجهیزات ابزار دقیق میتوان به سنسورها، ترانسمیترها، کنترلرها و ترانسدیوسرها اشاره کرد.

TOKYO KEISO | ENDRESS+HAUSER | ASHCRAFT | HIMA | BAUMER | YAMATAKE

WHESSOE | YOKOGAWA | WIKA | INDUMART | HONEYWE LL | FOXBORO

KROHNE | KAWASAKI | ASCO

سنسورها

سنسور وسیلهای است که یک کمیت فیزیکی را اندازه گیری میکند و آن را به سیگنالی که میتواند به وسیله یک مشاهدهگر خوانده شود تبدیل میکند. به عبارت سادهتر وظیفه سنسور تبدیل کمیتهای فیزیکی به سیگناله ا ی الکتریکی جهت مانیتورینگ، کنترل و حفاظت میباشد .

سنسورها معمولا بر ای اندازه گیری دما، فشار، سطح، جریان سیال، ارتفاع، ارتعاشات نوسانات و هدایت pH مورد استفاده قرار میگیرند.

ترانسمیترها

ترانسمیتر دستگاهی است که یک کم یت فیزیکی مثل دما، فشار، سطح مایعات ، جریان و غیره را اندازهگی ری کرده و آن را به صورت یک سیگنال استاندارد که میتواند الکترون یکی یا نیوماتیکی باشد به مکانی دورتر منتقل مثل اتاق کنترل منتقل مینماید .

خروجی ترانسمیترهای الکتریکی بین 20 - 4 میلی آمپر و ترانسمیترهای نیوماتیکی بین psi 15 - 3 بر حسب تغییرات کمیت ورودی میتواند تغییر کند. 

کنترل کننده ها

کنترلر یا کنترل کننده ها مغز متفکر سیستم های کنترلی میباشند . خروجیها یا سیگناله ای اندازهگی ری توسط ترانسمیتر به کنترلر، انتقال می یابند تا کنترلر به کمک این اطلاعات و بر اساس تابعی که برای آن تعریف شدهاست تصمیمات لازم برای عکس العمل مورد نیاز را بگیرد. کنترل کننده با مقایسه سیگنال اندازهگی ری با مقدار مطلوب و انجام محاسبات لازم مقادیرمتغیرهای تنظیم شونده را تعیین میکند. ورودی کنترل کننده، سنسورها و ترانسمیترها و غیره میباشد و خرو جی کنترل کنندهها کنترل ولوها، موتورها و غیره میباشند .

ترانسدیو سرها

یک ترانسدیوسر وسیله ای است که برای تبدیل سیگنال الکتریکی حاصله از سنسور ) کمیتهای مختلف آنالوگ و دما ( به یک سیگنال الکتریکی استاندارد )سیگناله ای استاندارد ولتاژ 5 - 0 ولت ، سیگنالهای استاندارد جریان 20 - 4 میلی آمپر ( و ایزولاسیون سیگنالها مورد استفاده قرار میگیرند . کار ترانسدیوسرها این است که یک نوع انرژی را به انرژی دیگر تبدیل کنند و در ورودی دستگاههای اندازه گیری از آنها استفاده کنند و محدودیتی برای نوع انرژی یا کمیت در این سیستمها وجود ندارد. بوسیله ترانسد یوسرها میتوان کمیتهایی مانند نیرو، سرعت، شتاب، فشار، سطح، جریان مایعات و درجه حرارت را اندازه گیری نمود.


  40229775 21  (0)  98+ 

40229776 21  (0)  98+

تهران، چهارراه فرمانیه، خیابان نارنجستان هشتم، پلاک 23، مجتمع اداری-تجاری پارک سنتر فرمانیه، طبقه5، واحد 506
کد پستی: 1957614003
  info@arvinnikco.com